راهبری توسعه کارآفرینی در کشورهای پیشرفته

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو