سرمایه گذاری

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو

ثبت سرمایه‌گذار

افرادی که توانایی سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای نوپا را دارند میتوانند با تکمیل این فرم عضو شتابدهنده تیمی‌نو شوند