موانع کارآفرینی در کشورهای جهان سوم

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو